Ferkadân

Ferkad diye bin yılda bir çıkan yıldıza derler.
Ayrıca kuzey kutbu tarafına yakın iki yıldızdır ki onlara da Ferkadân derler. Daima bulundukları yerden tulu' ve gurûb ederler. Ferkadeyn de denir.

Olsun erkânı müretteb ol saâdet-hânenin
Kopmasın bir taşı ger kopsa yerinden ferkadân

Nef'î

Sultan III. Ahmed zamanında Kâğıthane'de yapılan Nev-peydâ adlı köprü üstündeki kasırlara da bu isim verilmiştir.

Ferkadândır adı üstünde olan kasrların
Ki ederler ikisi âleme nûr-efşân
î
Nedîm


MAZMUN NEDİR
Kökü “bir şeyin diğer bir şeyin içinde olması” mânâsını taşıyan "zımn" kelimesidir. Edebiyatımızda bazı mefhûmları ifâde etmek için kullanılır. Anlaşılması dikkat isteyen, ince, nükteli, zarif ve saklı mânâ ihtiva eden sanatlı sözlerdir. Kısaca, bir mânâ-yı hafîyi mutazammın olan kelimeye denir ve bu sözlerin anlaşılması için âdetler, ahlâk, bazı menkûlat ve telakkilerin bilinmesi ehemmiyet arzetmektedir.