Şîre-i engûr

Şîre-i engûr üzüm suyu, yani şarap manasına kullanılmıştır. Âb-ı engûr da denilir.

Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestiz 
Rûhî Bağdâdî 

Bâde-i engûr da kullanılmıştır.

Câm-ı aşk-ı yâr ile sekrân idim ben ol zaman  
Bâde-i engûru icâd etmemişti Cem henüz

Hüznî


MAZMUN NEDİR
Kökü “bir şeyin diğer bir şeyin içinde olması” mânâsını taşıyan "zımn" kelimesidir. Edebiyatımızda bazı mefhûmları ifâde etmek için kullanılır. Anlaşılması dikkat isteyen, ince, nükteli, zarif ve saklı mânâ ihtiva eden sanatlı sözlerdir. Kısaca, bir mânâ-yı hafîyi mutazammın olan kelimeye denir ve bu sözlerin anlaşılması için âdetler, ahlâk, bazı menkûlat ve telakkilerin bilinmesi ehemmiyet arzetmektedir.