Söz Dinlemeyen Talebe

Mekteplerde talebenin hareket ve hallerine dikkat edilirdi. Yaramaz çocuklar tekdir edilir, söz tutan gayretli talebeler hızla yol alır tebârüz ederlerdi.

Harf-i vâhid yetişir tıfl-i gayûra Nâbî
Herkese çûb-ı debistân ile te'dîb olmaz

Nâbî

Gayretsiz, tembel, söz tutmayıp yol almayan talebelerse hocanın ölmesini arzu ederlermiş.

Zevâlin istemez mi bî-hüner ehl-i kemâlâtın
Vefât-ı hâceyi eyler temennî dâimâ etfâl

Süleyman Fehîm


MAZMUN NEDİR
Kökü “bir şeyin diğer bir şeyin içinde olması” mânâsını taşıyan "zımn" kelimesidir. Edebiyatımızda bazı mefhûmları ifâde etmek için kullanılır. Anlaşılması dikkat isteyen, ince, nükteli, zarif ve saklı mânâ ihtiva eden sanatlı sözlerdir. Kısaca, bir mânâ-yı hafîyi mutazammın olan kelimeye denir ve bu sözlerin anlaşılması için âdetler, ahlâk, bazı menkûlat ve telakkilerin bilinmesi ehemmiyet arzetmektedir.