Tevârîh-i Âl-i Selçûk

Tevârîh-i Âl-i Selçûk - Yazıcızâde Ali Efendi

Tarih

17. asır

Açıklama

455 varak. 33 x 23 cm ebadında.

Yazıcızâde Ali Efendi Tevârîh-i Âl-i Selçûk'u Sultan II. Murad’ın isteği üzerine yazmıştır.

Eser dört bölümden meydana gelmektedir.
“Oğuznâme” adıyla da bilinen birinci bölümde Hz. Nûh’un oğullarından Yâfes’in soyuna Türkistan ilinin yurt olarak verildiği, Türk boylarının zamanla çoğalıp çeşitli bölgelere dağıldığı, Türk kabilelerinden her birinin başka bir adla anıldığı anlatılır, ayrıca Oğuz Han’ın vasiyetine yer verilir.
Eserin ikinci bölümü Selçuk Bey, çocukları ve torunları, Büyük Selçuklu Devleti ve Irak Selçuklu Devleti’nin kısa bir tarihini içermektedir. 
Kitabın en hacimli kısmını teşkil eden üçüncü bölüm İbn Bîbî’nin el-Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye fi’l-umûri’l-ʿAlâʾiyye isimli Farsça eserinin tercümesiidir. Burada I. Gıyâseddin Keyhusrev’den itibaren Anadolu Selçukluları’nın tarihi anlatılmaktadır.
Eserin dördüncü bölümünde Gāzân Han’ın İlhanlı tahtına çıkışı, hükümdarlık döneminde vuku bulan olaylar ve ölümünden sonra Anadolu’da cereyan eden hadiselere dair kısa fakat önemli bilgiler yer almaktadır.