Cins Lisan Müellif
Metâliu's-seâde ve yenâbiu's-siyâde El yazması Osmanlı Türkçesi Seyyid Muhammed ibn Emir Hasan
Mantıku't-tayr El yazması Farsça Ferîdüddîn Attâr
Menâkıb-ı Hazret-i Üveysü'l-Karanî - Sabâyî Hayreddîn Çelebi El yazması Osmanlı Türkçesi Sabâyî Hayreddîn Çelebi
Maksadü’l-esnâ El yazması Arapça İmam Gazâlî
Minhâcü’l-âbidîn El yazması Arapça İmam Gazâlî
Kimyâ-yı Saâdet El yazması Farsça İmam Gazâlî
Tercüme-i Nefehât - Lâmiî Çelebi El yazması Osmanlı Türkçesi Lâmiî Çelebi
Nefehâtü'l-üns El yazması Farsça Mollâ Câmî
Şemâil-i Şerîf - Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi El yazması Osmanlı Türkçesi Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi
Hikemü’l-münderice fî şerhi’l-Münferice El yazması Osmanlı Türkçesi İsmail Ankaravî
Zübdetü'l-fuhûs fî nakşi'l-Fusûs El yazması Osmanlı Türkçesi İsmail Ankaravî
el-Ezkâr (Hilyetü’l-ebrâr ve şiârü’l-ahyâr ...) El yazması Arapça İmam Nevevî
el-Ezkâr (Hilyetü’l-ebrâr ve şiârü’l-ahyâr fî ...) El yazması Arapça İmam Nevevî
Şerh-i Fusûsu'l-Hikem - Dâvûd-ı Kayserî El yazması Arapça Dâvûd-ı Kayserî
Dîvân-ı Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî El yazması Farsça Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Mesnevî-i Ma'nevî El yazması Farsça Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Mesnevî-i Şerîf El yazması Farsça Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Şakâiku'n-Nu'mâniyye El yazması Arapça Taşköprîzâde Ahmed Efendi
Kasîde-i Bürde El yazması Osmanlı Türkçesi + Arapça İmam Bûsirî
Marifetnâme El yazması Osmanlı Türkçesi İbrahim Hakkı Erzurumî
Bahâristân El yazması Farsça Mollâ Câmî
Gülistân El yazması Farsça Sa'dî Şirâzî
Mevlid-i Şerîf El yazması Osmanlı Türkçesi Süleyman Çelebi
Mevlid-i Şerîf (Vesîletü’n-necât) El yazması Osmanlı Türkçesi Süleyman Çelebi
Bostân El yazması Farsça Sa'dî Şirâzî
Tezkiretü’ş-şuarâ - Kınalızâde Hasan Çelebi El yazması Osmanlı Türkçesi Kınalızâde Hasan Çelebi
Dîvân-ı Fuzûlî + Kitâb-ı Beng ü bâde El yazması Osmanlı Türkçesi Fuzûlî
Dürr-i meknûn El yazması Osmanlı Türkçesi Yazıcızâde Ahmed-i Bîcân
Envârü'l-âşıkîn El yazması Osmanlı Türkçesi Yazıcızâde Ahmed-i Bîcân
Tâcü't-tevârih El yazması Osmanlı Türkçesi Sadeddin Hoca Efendi
Âlâtü'r-rasadiyye li zîci'ş-şehinşâhiyye El yazması Osmanlı Türkçesi Mevlânâ Takiyyüddin Efendi
Dîvân-ı Sezâî El yazması Osmanlı Türkçesi Hasan Sezâî Gülşenî
Letâifât-ı Nasreddîn Hoca El yazması Osmanlı Türkçesi
Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn - Nev'î El yazması Osmanlı Türkçesi Nev'î
Leylâ ve Mecnûn - Fuzûli El yazması Osmanlı Türkçesi Fuzûlî
İlacnâme-Dilguşâ-Sinirnâme El yazması Osmanlı Türkçesi
Altıparmak Peygamberler Tarihi - Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî El yazması Osmanlı Türkçesi Üsküplü Çıkrıkçızâde Altıparmak Mehmed Efendi
Tuhfetü'l-Harameyn El yazması Osmanlı Türkçesi Nâbî
Terceme-i Mantiku't-Tayr El yazması Osmanlı Türkçesi
Dîvân-ı Ahmed Yesevî El yazması Osmanlı Türkçesi Ahmed Yesevî
Takvîmü't tevârih El yazması Osmanlı Türkçesi Kâtip Çelebi
Fezâil-i Hulefâ-i Râşidîn ve Hasâil-i Çehâr-Yâr-ı Güzîn El yazması Osmanlı Türkçesi Hacı Abdi Efendi
Tarîkatnâme-i Sünbül Sinân El yazması Osmanlı Türkçesi
Dîvân-ı Rûhî El yazması Osmanlı Türkçesi Rûhî Bağdâdî
Hilye-i Çehâr-yâr-ı Güzîn El yazması Osmanlı Türkçesi Cevrî İbrahim Çelebi
Dîvân-ı Fuzûlî El yazması Osmanlı Türkçesi Fuzûlî
Kitabü’n-Necât El yazması Osmanlı Türkçesi İsmail Hakkı Bursevî
Mevlid-i Şerif - İpsalalı Ebu'l Hayr El yazması Osmanlı Türkçesi İpsalalı Ebu'l Hayr
Vesîletü’n-necât (Mevlid-i Şerîf) El yazması Osmanlı Türkçesi Süleyman Çelebi
Garibnâme El yazması Osmanlı Türkçesi Âşık Paşa
Risâle-yi beyân-ı millet-i İbrahim El yazması Osmanlı Türkçesi Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahya Efendi
Vasiyetnâme El yazması Osmanlı Türkçesi İmam Birgivî Mehmed Efendi
Risâle-i terbiyenâme El yazması Osmanlı Türkçesi Muhammed Sâdık Erzincânî
Risâle-i mergûb El yazması Osmanlı Türkçesi Muhammed Sâdık Erzincânî
Risâle-i ma'rifeti'n-nefs El yazması Osmanlı Türkçesi Muhammed Sâdık Erzincânî
Risâle-i mahbûb El yazması Osmanlı Türkçesi Muhammed Sâdık Erzincânî
Hüsn-ü hat risâlesi El yazması Osmanlı Türkçesi Mehmed bin Taceddin
Divan-ı Abdülvehhâb-ı Ümmî (Vâhib-i Ümmî) El yazması Osmanlı Türkçesi Abdülvehhâb-ı Ümmî (Vâhib-i Ümmî)
Hilye-i şerîf | Derviş İbrahim ibn Hâfız Halîl El yazması Osmanlı Türkçesi Derviş İbrahim ibn Hâfız Halîl
Tarîkat-ı Muhammediyye El yazması Arapça İmam Birgivî Mehmed Efendi
Ashâb-ı Bedr El yazması Arapça Hakkakzâde Hâfız Feyzullah Efendi
Tevârîh-i Âl-i Selçûk El yazması Osmanlı Türkçesi Yazıcızâde Ali Efendi
Divan-ı Ali Şir Nevâî El yazması Osmanlı Türkçesi Ali Şir Nevâî
Cengiz ve Hülagü Mezalimi Matbu Osmanlı Türkçesi Tahirü'l Mevlevî
Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere Tarihi El yazması Osmanlı Türkçesi Aşık Mehmed Hanefî
Hall-i ebyât-ı müşkilât-ı Celaleddîn Rûmî El yazması Osmanlı Türkçesi Emir Ahmed-i Buharî
Hâzâ Risâle-yi esrâr-ı tarîk El yazması Osmanlı Türkçesi
Kitâb-ı Silsile-i Şeyh İsmail Hakkı Bi Tarîk-i Celvetî Matbu Osmanlı Türkçesi
Âsâr-ı ışk Matbu Osmanlı Türkçesi Dede Ömer Rûşenî
Üsküdarî Mahmud Efendi'nin vasiyetidir El yazması Arapça
Şerh-i Mesnevî-i Şerîf. Cilt II El yazması Osmanlı Türkçesi Mustafa Şem'î
Müzekki'n nüfûs Matbu Osmanlı Türkçesi Eşrefzâde Abdullah Rûmî
Risâle-yi Yiğitbâşı fi't-tasavvuf El yazması Osmanlı Türkçesi Yiğitbâşı Velî
Hadîkatü's-süedâ El yazması Osmanlı Türkçesi Fuzûlî
Risâle-yi sırr-ı nokta El yazması Osmanlı Türkçesi Abdullah Bosnevî